با لپه بسته بندی گلستان 5 کیلو کاهش وزن داشته باشید!!

غلظت ترکیبات جزئی در حبوبات، از جمله نخود، و تأثیرات بالقوه آنها بر سلامت انسان اخیراً توسط Campos-Vega و همکاران بررسی شده است.

لپه بسته بندی گلستان مانند سایر حبوبات حاوی انواع فیتوکمیکال ها از جمله ترکیبات فنلی، فیتات ها، ساپونین ها و اگزالات ها است.

ترکیبات اصلی فنولی در حبوبات عبارتند از تانن ها، اسیدهای فنولیک و فلاونوئیدها (مرجع Campos-Vega، Loarca-Pina و Oomah37).

ترکیبات فنلی به دلیل توانایی آنها در عمل به عنوان آنتی اکسیدان شناخته شده اند و بهترین فیتوکمیکال های مشخص شده در نخود فرنگی هستند.

نخودفرنگی حاوی انواع فنولیک ها است که بیشترین غلظت آن در پوسته دانه، به ویژه در گونه های تیره دانه (مرجع Campos-Vega، Loarca-Pina و Oomah37-Reference Xu، Yuan و Chang40) وجود دارد.

(مرجع Xu، Yuan و Chang40) مشخص کردند که فعالیت آنتی اکسیدانی انواع نخود به طور قابل توجهی با رنگ پوسته دانه همبستگی دارد.

بررسی پوشش دانه و لپه در دو رقم نخودی تیره رنگ نشان داد که پوشش دانه حاوی گلیکوزیدهای کورستین، لوتئولین و آپیژنین به همراه انواع فنولیک های ساده و پروآنتوسیانادین است.

لپه عمدتاً حاوی ترکیبات هیدروکسی بنزوئیک و هیدروکسی سینامیک و برخی از گلیکوزیدهای موجود در پوشش دانه بود (مرجع Dueñas، Estrella و Hernandez39).

نخودفرنگی حاوی ترکیبات جزئی دیگری است که زیست فعالی را نشان می دهند و ممکن است فواید مثبتی بر سلامت انسان داشته باشند، از جمله ساپونین ها و فیتات ها، که ممکن است فعالیت های هیپوکلسترولمی و ضد سرطانی را نشان دهند (مرجع Campos-Vega، Loarca-Pina و Oomah37).

شواهدی برای نتایج سلامتی
مطالعات اپیدمیولوژیک، آزمایشگاهی و مداخله ای همگی نقش ترکیبات نخود و نخود را در حفظ سلامت متابولیک، قلب و عروق و دستگاه گوارش در انسان نشان داده اند.